جایگاه جامعه مدنی در فرآیند صلح افغانستان

یاداشت: این مقاله نخست در جریده ای مرکز ملی تحقیقات پالیسی، دانشگاه کابل در سال ۱۳۸۹ به چاب رسیده است

عمر صدر

جامعه مدنی از جمله مفاهیمی در عرصه نظریه اجتماعي و فلسفه سیاسی است که از چندین سده فکر و اندیشه دانشمندان و اندیشمندان را به خود مشغول ساخته است. يكي از دغدغه های مهم اين است كه جامعه مدني در عرصه صلح چه كرده مي‌تواند و نقش آن در فرآیند صلح چیست. غیرسیاسی پنداشتن جامعه مدنی و تقلیل دادن صلح به یک فرآیند سیاسی و دولتی منتج به، به حاشیه کشیدن جامعه مدنی از فرآیند صلح افغانستان شده است. صلح مفهومي است كه در افغانستان بيشتر از ديد سياسي به آن نگاه شده است این امر باعث کم بها دادن ابعاد ديگر صلح همچون جنبه فردي، فرهنگي و اجتماعي صلح شده است. به همین منوال جامعه مدني كه جز اساسي جامعه و زير بناي دموكراسي است “غيرسياسي” پنداشته شده و كمتر در فرايند سياسي صلح شريك شده است. در اين مقاله مي خواهم نقشي موثری را كه جامعه مدني در صلح‌سازي و فرآيند‌های صلح بازي کرده مي‌تواند، برجسته نمايم. نخست به جنبه نظري مساله و به دنبال آن به بررسي موضوع در افغانستان مي پردازم. Continue reading

Advertisements